Waarom kou my hond alles stukkend?

Daar is seker niks meer irriterend as om om in ‘n vertrek in te stap en te sien hoedat jou hond weereens sy kombers verskeur het nie. Sommige honde doen dit meer as ander.
Kenners lys oor die algemeen dieselfde oorsake vir hierdie gedrag.

 1. Baba hondjies toets met hulle tande en veral in die wissel stadium is hulle geneig om te byt. Dit is normale gedrag. Dit is egter nodig om jou trop leierskap te vestig sodat jy later in staat sal wees om hierdie gedrag te beheer. Net soos met mense kinders is dit goed om jou huis te “puppy proof”.
 2. Verveling. Jou hond het oormatige energie en niks wat hom stimuleer nie, hy begin kou en kort voor lank bly alles in die slag. Stap jy gereeld genoeg met jou hond? Kry hy genoeg oefening? Wat van ander geestelike uitdagings? Speel jy genoeg met jou hond? is daar genoeg uitdagings vir jou hond?
 3. Instink. Honde kou van nature solank dit nie in oormaat gebeur nie. Herlei jou hond se instink na goed wat hy mag kou. Maak seker dat jy hom dadelik korrigeer wanneer hy aan goed kou wat verbode is. Doen dit asseblief net kalm. Moet nooit korrigeer wanneer jy kwaad of teleurgesteld voel nie. Trouens, dit is raadsaam om ALTYD KALM te wees waar jy met jou hond werk. Nog beter wanneer jou hond ook kalm is.
 4. Mediese oorsake. As die gedrag skielik begin het, is dit nodig om mediese oorsake uit te sluit voordat dit as ‘n probleem beskou kan word. Onthou dat jou hond soms voorwerpe sal eet om te braak indien hy slegte spysvertering het.
 5. Skeidings angs. Indien die gedrag voorkom wanneer jy nie tuis is nie, kan dit ‘n simptoom wees van skeidings angs. om dit te beheer in dit nodig om jou hond te ignoreer (Geen aanraking, geen praat en geen oogkontak) wanneer jy die verlaat of terugkom. Maak seker dat jou hond kalm is voordat jy die huis verlaat, Nog beter indien jy hom kan oefen deur te stap sodat hy nie te veel energie het nie.
 6. Angstigheid en onsekerheid. Ek dink dat baie honde kenners hiervan vergeet. Indien jou hom onseker is van sy plek in die trop, of nie weet wat die reëls is nie kan dit angstigheid in hom veroorsaak en ten einde van daardie angstigheid ontslae te raak kan hy begin kou, blaf of ander ongewenste gedrag te vertoon. Angstigheid kan ook voorkom wanneer die dinamika in die trop vir die een of ander rede verander het. Jou trop-leierskap rol is baie belangrik in hierdie verband.

Ongewensde kouery kan met konsekwente dissipline (Korreksies en rigtinggewing) oorkom word. Daarby is ‘n ander belangrike tegniek om die voorwerp op te eis, wat beteken dat jy jou liggaamstaal en kalm-selfgeldende energie moet gebruik om die hond te laat verstaan dat die voorwerp aan jou behoort. Probeer om vir jou ‘n onsigbare heining te skep wat rondom die voorwerp en jouself is.


Why do my dog chew everything to pieces?

There’s probably nothing more annoying than walking into a room and seeing your dog tear his blanket once again. Some dogs do this more than others. Experts generally list the same causes for this behavior.

 1. Puppies test with their teeth and especially when teething.This is normal behavior. However, it is necessary to establish your Pack leadership so that you will later be able to control this behavior. Just like human kids, it is necessary to puppy proof your home.
 2. Boredom. Your dog has excessive energy and no stimulation. He starts chewing and before long everything is ripped apart. Exercise and mental stimulus is needed to help your dog stop eating everything.
 3. Instinct. Dogs chew naturally as long as it does not happen in excess. Redirect your dog’s instinct to things he is allowed to chew. Be sure to correct him immediately when he chews on things that are forbidden. Please do it calmly. Never correct when you feel angry or disappointed. In fact, it is advisable to ALWAYS BE CALM where you work with your dog. Even better when your dog is calm too.
 4. Medical issues. If the behavior started suddenly, it is necessary to rule out medical causes before it can be considered a problem. Remember that your dog will sometimes eat objects to vomit if he has an upset stomack.
 5. Separation anxiety. If the behavior occurs when you are not at home, it could be a symptom of separation anxiety. To control it you need to ignore your dog (No touch, no talking and no eye contact) when you leave or return. Make sure your dog is calm before you leave the house, even better if you can exercise him by walking so he does not have too much energy.
 6. Anxiety and uncertainty. I believe most canine experts forget about this. If your dog is unsure of his place in the herd, or do not know what the rules are, it can cause anxiety in him and in order to get rid of that anxiety he may start chewing, barking or exhibit other unwanted behavior. Anxiety can also occur when the dynamics in the herd changed for some reason. Your pack leadership role is very important in this regard.

Bronne:
https://www.masterclass.com/articles/how-to-stop-your-dog-from-unwanted-chewing#why-do-dogs-chew
https://www.cesarsway.com/the-causes-of-unwanted-chewing-and-how-to-stop-it/
https://www.syrahgoldens.com/two-ways-control-unwanted-chewing/